Windborne, Bat Yam Beach ( Bat Yam, Israel 2015)         
 Heads, Bat Yam Beach, ( Bat Yam, Israel 2015)         
 Rocks, Bat Yam Beach, ( Bat Yam, Israel 2015)         
 Fish Boat, Jaffa Port   ( Tel Aviv - Yafo, Israel 2015)         
 Couple on Pier, Bat Yam Beach ( Bat Yam, Israel 2015)         
 Hazy Boulevard, Bat Yam Beach, ( Bat Yam, Israel 2015)         
 Crossing Over, Nahsholim Beach , ( Hof HaCarmel Council, Israel 2015 )        
 Today's News, Bat Yam Beach (Bat Yam, Israel 2015)         
 Blue Composition, Nahsholim Beach, (Hof HaCarmel Council, Israel 2015)         
 Standing Female Figure, Bat Yam Beach ( Bat Yam, Israel 2015)         
prev / next